duminică, 21 februarie 2016

Inmatriculare ambarcatiuni agrement

Ordinul nr. 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement


Art. 20.

(1) Pentru acordarea dreptului de arborare a pavilionului român şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement în registrul matricol secţiunea "Ambarcaţiuni de agrement în proprietate", proprietarul va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip, care va cuprinde opţional şi 3 propuneri de nume;

b) titlul de proprietate asupra ambarcaţiunii şi a motorului/motoarelor ce deservesc ambarcaţiunea;

c) raportul de inspecţie iniţială pentru înmatricularea ambarcaţiunii de agrement, emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic, sau confirmarea scrisă, emisă de o organizaţie recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcaţiunea este conformă cu normele tehnice de construcţie obligatorii;

d) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare pentru persoanele juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa pentru persoanele fizice, după caz;

e) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii de agrement prin vizarea fişei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;

f) două fotografii ale ambarcaţiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord şi din pupa, care să evidenţieze elementele de identificare ale ambarcaţiunii;

g) documentul emis de autoritatea competentă a statului în care ambarcaţiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă radierea ori scoaterea din evidenţe a ambarcaţiunii de agrement, sau declaraţia notarială pe propria răspundere care să conţină datele de identificare ale ambarcaţiunii de agrement şi care să ateste faptul că acest tip de ambarcaţiune nu se înmatriculează/înscrie în statul respectiv, după caz.

(2) În cazul în care ambarcaţiunile de agrement sunt grevate de garanţii reale şi/sau alte asemenea sarcini, în documentele prevăzute la alin. (1) lit. g) se vor menţiona şi datele despre aceste garanţii şi/sau alte asemenea sarcini, care se vor transcrie în registrul matricol conform legislaţiei în vigoare.

(3) În baza documentelor prevăzute la alin. (1) se emite decizia de acordare a dreptului de arborare a pavilionului român.

(4) În baza deciziei prevăzute la alin. (3), ambarcaţiunea de agrement va fi înmatriculată în registrul matricol.

(5) După înmatricularea ambarcaţiunii de agrement în registrul matricol secţiunea "Ambarcaţiuni de agrement în proprietate", căpitănia portului/oficiul de căpitănie emite certificatul de ambarcaţiune de agrement, valabil pe toată perioada în care ambarcaţiunea de agrement este înmatriculată în registrul matricol ori până la schimbarea proprietarului sau modificarea oricăror date menţionate în registrul matricol.

0 comentarii:

ProAngler

ProAngler
ProAngler

Convertor oz-grame

Convertor metric

Timpul probabil

Cele mai vizualizate

Persoane interesate